مهمان برنامه صبح

متن اوجود ندادر

اسم ریس با تخلص

معلومات در مورد کار کرد ها و فعالیت و همچنان زندگی نامه ریس شروع کار ... آدمه...

درباره تلویزون زن

1. امروز مردم و تمام فابریکها و شرکت ها دنیا رضایت دارند که در تجارت شان از بهترین روبات های با هوش استفاده کنند. چون دقیق تر از انسان ها در بخش که program شدن فعالیت میکنند در حال که ساخت دست بشر است فرق روبات انسان. روبات ها برای یک کار مشخص برنامه میشوند.اما انسان ها میلیون ها برنامه را حل کنید اما در وقت طولانی. مثل سافت ویر Deep Blue که قادر به شکست قهرمان شترنج شد.

آدمه...

زمان پخش برنامها

Brenden Legros

برنامه 3

این متن فقط برای تست است این متن فقط برای تست است این آدمه...

Brenden Legros

برنامه 1

این متن فقط برای تست است این متن فقط برای تست است این آدمه...

Brenden Legros

برنامه 2

این متن فقط برای تست است این متن فقط برای تست است این آدمه...

Brenden Legros

برنامه 4

این متن فقط برای تست است این متن فقط برای تست است این آدمه...

راپور ها

عنوان 3


تاریخ:     2020-06-16

عنوان 2


تاریخ:     2020-01-31

عنوان 1


تاریخ:     2020-10-31

برای این که ما را در youtube دنبال کنید لطف کرده صحفه مارا subscribe کنید.

کارکرد ها

عنوان 33


تاریخ:     2020-06-20

عنوان 11


تاریخ:     2020-06-16

عنوان اولین خبر


تاریخ:     2020-12-31

بـخـش اعلانات تجارتی ما

بسته اول
$150

 • Total time: 10 min
 • News Break
 • Serial Break
 • Main Advertisment
 • Before Programs
 • After Programs

بسته دوم
$250

 • Total time: 15 min
 • News Break
 • Serial Break
 • Main Advertisment
 • Before Programs
 • After Programs

بهترین بسته سوم
$350

 • Total time: 20 min
 • News Break
 • Serial Break
 • Main Advertisment
 • Before Programs
 • After Programs

پیشنهاد

نظر تا ما شریک سازید

Your message has been sent. Thank you!